What does Sandra like to do there?……….. (Đáp án viết thường, không viết hoa)