What the tourists advised not to wear the street?…………. (Đáp án viết thường, không viết hoa)