Where is the silent zone?……… (Đáp án viết thường, không viết hoa)