Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /ɪ(ə)r/ )