Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /ʊ(ə)r/ )