(Lớp nghe sâu) Tuần 15, ngày 1 (test)

(Lớp nghe sâu) Tuần 15, ngày 1 (test)

Câu 1: Điền vào chỗ trống: In the UK……………. (Đáp án là các chữ cái: a hoặc b hoặc c ....)
Câu 2: Điền vào chỗ trống: In India……………… (Đáp án là các chữ cái: a hoặc b hoặc c ....)
Câu 3: Điền vào chỗ trống: In China…………….. (Đáp án là các chữ cái: a hoặc b hoặc c ....)

Your score is:


Click to listen highlighted text!