2 slides each, families around the world, including: How families are (3)…………………….and how they are (4)………………… (Đáp án là 2 từ cách nhau bởi 1 dấu phẩy và 1 dấu cách, viết thường) Conclusion

Click to listen highlighted text!