Các từ nào thường được nhấn trong câu sau: I WANT TO HELP YOU WITH YOUR HOMEWORK.

Click to listen highlighted text!