Các từ nào thường sẽ KHÔNG ĐƯỢC nhấn trong câu sau: I WASH MY CAR AND MY BIKE.

Click to listen highlighted text!