Trong câu “”how do you spell (the word) beautiful? Từ nào thường sẽ được nhấn rõ nhất?