Trong câu sau, từ nào có thể “giảm” hoặc “lược bỏ” âm được: I don’t need to help her (Bạn có thể chọn NHIỀU HƠN 1 ĐÁP ÁN).