Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (stressed schwa)