Từ tiếng Anh cơ bản và thông dụng nhất (âm /ɛ(ə)r/ )