Minimal pairs: sheep or ship (i or ee)

Minimal pairs: sheep or ship (i or ee)

Score

0/15
[ Reset the score ]

Cô Moon hướng dẫn phân biệt âm “i” trong tiếng Anh

Học phát âm tiếng Anh: Minimal pairs (đầy đủ)